Nxënësit e shkollës së mesme në Florida, tashmë do duhet ta njohin vetëm pjesërisht veprën e Shekspirit pasi të jenë futur udhëzimet e reja për tekste me përmbajtje seksuale në kurrikul.

Mësuesve u është thënë se librat klasikë kanë në përmbajtjen e tyre tekste me natyrë seksuale, ndaj nuk mund të studiohen në shkolla.

“Disa drama të Shekspirit përdorin lojëra fjalësh dhe nënkuptime sugjestive, dhe nënkuptohet se protagonistët në “Romeo dhe Zhuljeta” kanë bërë seks paramartesor.

 

Sidoqoftë, librat e dramaturgut do të jenë të disponueshëm për t’u kontrolluar në qendrat e medias në shkolla”, tha distrikti.

“Së pari dhe më kryesorja, ne nuk e kemi përjashtuar Shekspirin nga programi ynë i shkollës së mesme”, tha një zëdhënës në një deklaratë.

Kjo vjen pas miratimi tw ligjit për të Drejtat e Prindërve në Arsim, i njohur nga kundërshtarët e DeSantis si ligji “Mos thuaj homoseksual”.

Ligji për të Drejtat e Prindërve në Arsim thotë gjithashtu se materialet që kanë natyrë seksuale nuk duhet të përdoren në klasa që nuk kanë të bëjnë me shëndetin seksual ose riprodhimin.

Në mars 2022, DeSantis nënshkroi ligjin për të Drejtat Prindërore në Arsim , i cili ndalon “udhëzimet në klasë nga personeli i shkollës ose palët e treta për orientimin seksual ose identitetin gjinor” në kopshtin e fëmijëve deri në klasën e tretë “ose në një mënyrë që nuk është e përshtatshme për moshën ose zhvillimi. për studentët në përputhje me standardet shtetërore.”

Masa e re ndalon mësimin e orientimit seksual ose identitetit gjinor në kopshtin e fëmijëve deri në klasën e tetë, kufizon edukimin për shëndetin riprodhues në klasën e gjashtë deri në të 12-tën dhe kërkon që mësimi i shëndetit riprodhues “të jetë i përshtatshëm për moshën ose zhvillimi i nxënësve në përputhje me standardet shtetërore”.

Projektligji vlen si për shkollat ​​publike ashtu edhe për shkollat ​​çarter.

Ndër dispozitat e tij, projektligji kërkon që shkollat ​​të mësojnë “se seksi përcaktohet nga biologjia dhe funksioni riprodhues në lindje; që meshkujt biologjikë mbarsin femrat biologjike duke fekonduar vezën e femrës me spermë mashkullore; se femra më pas ngjall pasardhësit; dhe se këto role riprodhuese janë binare, të qëndrueshme dhe të pandryshueshme.”